ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

วิสัญญีสาร

ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563-2564

แพทย์หญิงสุวรรณี

สุรเศรณีวงศ์

ประธานราชวิทยาลัย

นายแพทย์รื่นเริง

ลีลานุกรม

รองประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงประภา

รัตนไชย

อดีตประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงสุวิมล

ต่างวิวัฒน์

เลขาธิการ

นายแพทย์ชาญฤทธิ์

ล้อทวีศักดิ์

รองเลขาธิการ

แพทย์เบญจรัตน์

หยกอุบล

เหรัญญิก

แพทย์อรลักษณ์

รอดอนันต์

ประธานวิชาการ

นายแพทย์นรุตม์

เรือนอนุกูล

นายทะเบียน

แพทย์สุรัญชนา

เลิศศิริโสภณ

ประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สมบูรณ์

เทียนทอง

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงนุชนารถ

บุญจึงมงคล

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงวรินี

เล็กประเสริฐ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงงามจิตร์

ภัทรวิทย์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ภูพิงค์

เอกะวิภาต

กรรมการกลาง

นายแพทย์นันตสรณ์

สิญจน์บุณยะกุล

กรรมการกลาง