ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

กองบรรณาธิการ

Created 10/02/2016 | Last Updated 25/01/2018

ที่ปรึกษา (Advisory Board)

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธารา      ตริตระการ              คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก พญ ธาราทิพย์     ประณุทรพาล          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.สมรัตน์                จารุลักษณานันท์       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.ประสาทนีย์          จันทร                   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บรรณาธิการ (Editor in chief)

ศ.นพ.สมบูรณ์                เทียนทอง            

 

กองบรรณาธิการ (Asociate EditorA)

ศ.พญ.อังกาบ                ปราการรัตน์            คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.จริยา                  เลิศอรรฆยมณี         คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.สุณีรัตน์               คงเสรีพงศ์             คะณแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.สุวรรณี                สุรเศรณีวงศ์           คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นพ.พงศ์ธารา           วิจิตเวชไพศาล        คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof.Dr.Benno            von Bormann      คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.เทวารักษ์               วีระวัฒกานนท์        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.ศิริวรรณ               จิรสิริธรรม            คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.วัชริน              สินธวานนท์          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พญ.ตันหยง            พิพานเมฆาภรณ์     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.ศิริพร                 ปิติมานะอารี          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.มานี                   รักษาเกียรติศักดิ์     คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สมชาย                 อมรโยธิน            คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ศิริลักษณ์              สุขสมปอง           คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.อรลักษณ์              รอดอนันต์           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.เกศชาดา              เอื้อไพโรจน์กิจ        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.สุปราณี                นิรุตติสาสน์          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ปิ่น                      ศรีประจิตติชัย       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.วิชัย                      อิทธิชัยกุณฑล      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ยอดยิ่ง                  ปัญจสวัสดิ์วงศ์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.วราวุธ                   ลาภพิเศษพันธุ์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.ธวัช                     ชาญชญานนท์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.พญ.ศศิกานต์                นิมมานรัชต์         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.พญ.วราภรณ์                เชื้ออินทร์            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.พลพันธ์                  บุญมาก             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.สุวิมล                    ต่างวิวัฒน์          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.ธีรวิฒน์                   ชลาชีวะ            คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.นุช                       ตันติศิรินทร์        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.นุชนารถ                 บุญจึงมงคล         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พญ.นลินี                      โกวิทวนาวงษ์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พญ.ภัณฑิลา                  รุจิโรจน์จินดากุล    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พญ.มลิวัลย์                    ออฟูวงศ์            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พญ.อลิสา                       เสียงลิ่วลือ         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์                    กุสุมาพรรณโญ    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.ลิษา                             สังฆ์คุ้ม             คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ปริฉัตร                          เคอร์รี่              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.อ.อ.พญ.อิศรญา                  สุขเจริญ           โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นพ.ภูพิงค์                             เอกะวิภาค         สถาบันประสาทวิทยา

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)

รศ.พญ.วราภรณ์                    ไวคกุล              คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.มะลิ                          รุ่งเรืองวานิช       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.วรินี                         เล็กประเสริฐ        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.มาลินี                      วงศ์สวัสดิวัฒน์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.วรกมล                      ติยะประเสริฐกุล    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.อนันตโชติ                       วิมุกตะนันทน์       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.ธนาภิรัตน์                       มะแมทอง           โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ

นส.จิรนันท์                          สมศรี               ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย                                ฝ่ายจัดการ