ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่55

View 1998 | Created 16/11/2016 | Last Updated 12/12/2018

การอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 55

ในวันที่ 20 - 24  มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดาวน์โหลดจดหมายประชาสัมพันธ์           จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่55(ถึงผอ)

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม               โปสเตอร์ 55.3 edit gray2 final3

ดาวโหลดแผ่นพับการประชุม   (แผ่นหน้า)   Brochure 55-front

ดาวโหลดแผ่นพับการประชุม   (แผ่นหลัง)   Brochure 55-back

 

*************สไลด์ *****

อ.นลินี  อ.นลินีDifficult airway ฟื้นฟูมีค.60