ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59

View 895 | Created 30/10/2018 | Last Updated 23/03/2019

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล  ครั้งที่ 59  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารการประชุม

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์                                                      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่59
  2. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟูครั้งที่ 59      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฟื้นฟูครั้งที่ 59
  3. แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59     คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59
  4. โปสเตอร์งานประชุม poster ฟื้นฟู 59-3
  5. แผ่นพับลงทะเบียนงานประชุม Brochure 59-front
  6. แผ่นพับตารางงานประชุม Brochure 59-back