ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ติดต่อเรา

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น5 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office-Tel: [02]716-7220
Fax:[02]716-7221 Office-mobile: 085-261-0066
e-mail: anesththai.rcat@gmail.com


แผนที่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 ศ.นพ.วิชัย อิทธิชัยกุลฑล ประธานราชวิทยาลัยฯ
2 พญ.ประภา  รัตนไชย รองประธานราชวิทยาลัยฯ  อ.ประภา
3 ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ D_Taewaruk
4 ผศ.พญ.ฐิติกัญญา ดวงรัตน์ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
5 ผศ.พญ.เบญจรัตน์  หยกอุบล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ  อ.เบญจรัตน์
6 ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ ประธานฝึกอบรมราชวิทยาลัยฯ  
7 ผศ.พญ.วรินี  เล็กประเสริฐ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยฯ
8 รศ.พญ.อรลักษณ์  รอดอนันต์ เหรัญญิกราชวิทยาลัยฯ
9 ผศ.นพ.นรุตม์  เรือนอนุกูล บรรณาธิการราชวิทยาลัยฯ
10 พญ.สุรัญชนา  เลิศศิริโสภณ ประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยฯ
11 ผศ.นพ.สมชาย  เวียงธีรวัฒน์ นายทะเบียน  
12 ศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ
13 รศ.นพ.สมชาย  อมรโยธิน กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  
14 พญ.พัชรี  ยิ้มรัตนบวร กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  อ.พัชรี
15 พญ.อุมาภรณ์  พงษ์พันธุ์ กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  

ประวัติและความเป็นมาของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒์๕๑๓ วิสัญญีแพทย์ร่วมกันก่อตั้งสมาคมวิสัญญีแพทย์เป็นสื่อกลางทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

พ.ศ.๒์๕๓๔ แพทยสภาให้การรับรองสมาคมวิสัญญีแพทย์เป็นวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒์๕๓๕ ประกาศจัดตั้งราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจากวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา