ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ติดต่อเรา

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ ๕๐ ปี ชั้น 5 เลขที่ 2

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-716-7220 แฟ็กซ์ 02-716-7771

มือถือ 085-261-0066, 081-906-3066

anesththai.rcat@gmail.com, rcat.register@gmail.com, anesthai@hotmail.com


แผนที่

คณะกรรมการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2561-2562

แพทย์หญิงประภา         รัตนไชย         ประธานราชวิทยาลัย

                                                                                                                อ.ประภา

แพทย์หญิงสุวรรณี        สุรเศรณีวงศ์     รองประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์วิชัยอิทธิ       ชัยกุลฑล        อดีตประธานราชวิทยาลัย

                                                                                                                  D_vichai

นายแพทย์ภูพิงค์          เอกะวิภาต       เลขาธิการ

                                                                                                                    pp                                               

แพทย์หญิงอักษร         พูลนิติพร         รองเลขาธิการ

                                                                                                                      D_aksorn(1)

แพทย์หญิงเบญจรัตน์   หยกอุบล         เหรัญญิก

                                                                 อ.เบญจรัตน์

แพทย์หญิงอรลักษณ์    รอดอนันต์        ประธานวิชาการ

แพทย์หญิงพัชรี          ยิ้มรัตนบวร        นายทะเบียน

                                                                                                                     อ.พัชรี

แพทย์หญิงสุรัญชนา    เลิศศิริโสภณ     ประชาสัมพันธ์

                                                                                                                     S__30613530

แพทย์หญิงวิมลรัตน์     ศรีราช             กรรมการกลาง
นายแพทย์นรุตม์         เรือนอนุกูล        กรรมการกลาง

                                                                                                                    thumbnail_Narut (3)

แพทย์หญิงอุมาภรณ์    พงษ์พันธุ์          กรรมการกลาง
นายแพทย์สมบูรณ์      เทียนทอง         กรรมการกลาง

                                                                                                                    IMG_3274

นายแพทย์วรวุธ         ลาภพิเศษพันธุ์    กรรมการกลาง
นายแพทย์ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ   กรรมการกลาง

 

ประวัติความเป็นมาและการดำเนินการก่อตั้ง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2513 ดำรงสานภาพมาจนถึง พ.ศ. 2531 นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี  ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นมีเพียงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ เท่านั้น

               การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันว่าเมท่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว จะมีปัญหาเรื่องการเงินของสมาคม การควบคุมการทำงานของสมาชิกร่วมคือ วิสัญญีพยาบาลว่าจะมีปัญหาหรือไม่ สมาคมเพิ่มจะจัดการปัญหาวิสัญญีพยาบาลกับการก้าวล่วงของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2521-2523 และยืดเยื้อมานานจนเข้ารูปเข้ารอยกับกระทรวงฯ จนพอจะประสานงานกันได้ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2529 ซึ่งกระทรวงยอมออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาลให้ ดังนั้นการจะเปลี่ยนสภาพจากสมาคมเป็นราชวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนเป็นราชวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับแพทยสภา หรือกึ่งหน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องงานบริหารจึงพิจารณาอย่างรอบคอบ เริ่มพิจารณากันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 จนตกผลึกได้ร่างข้อบังคับว่าด้วย “วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งแพทยสภา เพื่อดำเนินเรื่องขอเป็น “ราชวิทยาลัยฯ”ต่อไป

               หลังจากได้รับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533 แล้ว นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ได้กรุณารับภาระดำเนินเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณารับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” ต่อไป

               เริ่มดำเนินเรื่อง 22 สิงหาคม 2534 และได้รับทราบว่าผ่านขั้นตอนเป็นราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535

               สมาคมวิสัญญีแพทย์ฯ เป็น                  วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ                        ใช้เวลา 2 ปี 7 เดือน

               วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ เป็น                 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งฯ              ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน

               ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ จากสมาชิกทุกท่าน สมาชิกอาวุโสได้ช่วยกันออกความคิดเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงาน สมาชิกรุ่นเยาว์ก็ทำตามมติที่ประชุมอย่างนอบน้อม น่ารัก

               สำหรับทำงานมีหลายท่าน จะขอกล่าวเฉพาะผู้ทำงานและต้องรับผิดชอบงานด้วยเท่านั้น เพื่อไม่ให้ยืดยาวเกินไป ขอกล่าวถึง

พญ.เพลินศรี  จารุวร  พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2531-2535 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและประธานวิทยาลัย ส่วนอีกผู้หนึ่ง คือ พญ.เพลินจิตต์ ในช่วงระยะเวลา 2531 -2534 ได้ขอว่างเว้นงานบริหารสมาคม เพื่อไปทำงานอื่นเกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งยังไม่ลงตัวดี

               อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นผู้รู้เรื่อง ปัญหาวิชาชีพวิสัญญีในขณะนั้นดี ทั้งแง่บริหาร การเงิน ความเป็นมา การติดต่อทางราชการ พญ.เพลินจิตต์ จงเข้ามาเป็นตัวจักรกลด้วยอีกคนหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานจัดทำร่างข้อบังคับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่างข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดหาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอในการขอเปลี่ยนสถานภาพและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

               อีกผู้หนึ่งที่ต้องขอกล่าวถึงคือ พญ.สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ เป็นผู้ติดต่อจดทะเบียนสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอจดทะเบียนเบิกสมาคมก่อนเปลี่ยนเป็นวิทยาลัย และราชวิทยาลัย

               เชื่อหรือไม่ สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งขึ้น พ.ศ. 2513 แต่จดทะเบียนไม่สมบูรณ์ จึงเป็นสมาคมเถื่อน มาจนถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2527 จึงเริ่มจดทะเบียนใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนเลิกสมาคม เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งขั้นตอนนี้ยุ่งยากมาก จึงทำให้การขอเปลี่ยนสมาคมเป็นวิทยาลัยใช้เวลาถึง 2 ปี 7 เดือน นานกว่าการขอเลื่อนวิทยาฐานะวิทยาลัยมาเป็นราชวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ปี 8 เดือน

               ผู้ที่จะต้องกล่าวถึงและสำคัญยิ่ง คือ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี  ท่านเป็นผู้ชี้แนะเสนอให้ข้อเป็นราชวิทยาลัยฯ และช่วยดำเนินเรื่อง ด้วยบารมีของท่านจึงให้ได้ ราชวิทยาลัย มาอย่างสะดวกและถือว่ารวดเร็วความล่าช้าส่วนใหญ่อยู่ที่การจัดหาเอกสารประกอบการขอซึ่งมิใช่เรื่องง่ายนัก และใช้เวลาในการได้มาซึ่งเอกสารบางอย่าง

               หวังว่าประวัติส่วนนี้ จะทำให้สมาชิกรุ่นหลัง คือ การยึดมั่นในความสามัคคี เคารพผู้อาวุโส เสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยกันจรรโลงองค์กรของเราให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม ดังที่ได้กล่าวไว้ในงานฉลองราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อหน้ามหาสมาคมอื่นๆ เมื่อวันที่  .........

               ขอให้โชคดี รุ่งเรืองในอาชีพการงาน เป็นที่รัก นับถือของสังคม

 

                                                                                                                                           ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพลินจิตต์  ศิริวันสาณฑ์

                                                                                                                                                                  ผู้เรียบเรียง

                                                                                                                                                             7  ธันวาคม  2555