ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ติดต่อเรา

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ ๕๐ ปี ชั้น 5 เลขที่ 2

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-716-7220 แฟ็กซ์ 02-716-7771

มือถือ 085-261-0066, 081-906-3066

anesththai.rcat@gmail.com, rcat.register@gmail.com, anesthai@hotmail.com


แผนที่

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563-2564

แพทย์หญิงสุวรรณี

สุรเศรณีวงศ์

ประธานราชวิทยาลัย

นายแพทย์รื่นเริง

ลีลานุกรม

รองประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงประภา

รัตนไชย

อดีตประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงสุวิมล

ต่างวิวัฒน์

เลขาธิการ

นายแพทย์ชาญฤทธิ์

ล้อทวีศักดิ์

รองเลขาธิการ

แพทย์เบญจรัตน์

หยกอุบล

เหรัญญิก

แพทย์อรลักษณ์

รอดอนันต์

ประธานวิชาการ

นายแพทย์นรุตม์

เรือนอนุกูล

นายทะเบียน

แพทย์สุรัญชนา

เลิศศิริโสภณ

ประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สมบูรณ์

เทียนทอง

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงนุชนารถ

บุญจึงมงคล

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงวรินี

เล็กประเสริฐ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงงามจิตร์

ภัทรวิทย์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ภูพิงค์

เอกะวิภาต

กรรมการกลาง

นายแพทย์นันตสรณ์

สิญจน์บุณยะกุล

กรรมการกลาง

ประวัติความเป็นมาและการดำเนินการก่อตั้ง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2513 ดำรงสานภาพมาจนถึง พ.ศ. 2531 นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี  ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นมีเพียงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ เท่านั้น

               การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันว่าเมท่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว จะมีปัญหาเรื่องการเงินของสมาคม การควบคุมการทำงานของสมาชิกร่วมคือ วิสัญญีพยาบาลว่าจะมีปัญหาหรือไม่ สมาคมเพิ่มจะจัดการปัญหาวิสัญญีพยาบาลกับการก้าวล่วงของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2521-2523 และยืดเยื้อมานานจนเข้ารูปเข้ารอยกับกระทรวงฯ จนพอจะประสานงานกันได้ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2529 ซึ่งกระทรวงยอมออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาลให้ ดังนั้นการจะเปลี่ยนสภาพจากสมาคมเป็นราชวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนเป็นราชวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับแพทยสภา หรือกึ่งหน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องงานบริหารจึงพิจารณาอย่างรอบคอบ เริ่มพิจารณากันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 จนตกผลึกได้ร่างข้อบังคับว่าด้วย “วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งแพทยสภา เพื่อดำเนินเรื่องขอเป็น “ราชวิทยาลัยฯ”ต่อไป

               หลังจากได้รับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533 แล้ว นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ได้กรุณารับภาระดำเนินเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณารับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” ต่อไป

               เริ่มดำเนินเรื่อง 22 สิงหาคม 2534 และได้รับทราบว่าผ่านขั้นตอนเป็นราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535

               สมาคมวิสัญญีแพทย์ฯ เป็น                  วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ                        ใช้เวลา 2 ปี 7 เดือน

               วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ เป็น                 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งฯ              ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน

               ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ จากสมาชิกทุกท่าน สมาชิกอาวุโสได้ช่วยกันออกความคิดเป็นกำลังใจให้ผู้ทำงาน สมาชิกรุ่นเยาว์ก็ทำตามมติที่ประชุมอย่างนอบน้อม น่ารัก

               สำหรับทำงานมีหลายท่าน จะขอกล่าวเฉพาะผู้ทำงานและต้องรับผิดชอบงานด้วยเท่านั้น เพื่อไม่ให้ยืดยาวเกินไป ขอกล่าวถึง

พญ.เพลินศรี  จารุวร  พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2531-2535 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและประธานวิทยาลัย ส่วนอีกผู้หนึ่ง คือ พญ.เพลินจิตต์ ในช่วงระยะเวลา 2531 -2534 ได้ขอว่างเว้นงานบริหารสมาคม เพื่อไปทำงานอื่นเกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งยังไม่ลงตัวดี

               อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นผู้รู้เรื่อง ปัญหาวิชาชีพวิสัญญีในขณะนั้นดี ทั้งแง่บริหาร การเงิน ความเป็นมา การติดต่อทางราชการ พญ.เพลินจิตต์ จงเข้ามาเป็นตัวจักรกลด้วยอีกคนหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานจัดทำร่างข้อบังคับวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่างข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดหาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอในการขอเปลี่ยนสถานภาพและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

               อีกผู้หนึ่งที่ต้องขอกล่าวถึงคือ พญ.สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ เป็นผู้ติดต่อจดทะเบียนสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอจดทะเบียนเบิกสมาคมก่อนเปลี่ยนเป็นวิทยาลัย และราชวิทยาลัย

               เชื่อหรือไม่ สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งขึ้น พ.ศ. 2513 แต่จดทะเบียนไม่สมบูรณ์ จึงเป็นสมาคมเถื่อน มาจนถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2527 จึงเริ่มจดทะเบียนใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนเลิกสมาคม เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งขั้นตอนนี้ยุ่งยากมาก จึงทำให้การขอเปลี่ยนสมาคมเป็นวิทยาลัยใช้เวลาถึง 2 ปี 7 เดือน นานกว่าการขอเลื่อนวิทยาฐานะวิทยาลัยมาเป็นราชวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ปี 8 เดือน

               ผู้ที่จะต้องกล่าวถึงและสำคัญยิ่ง คือ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี  ท่านเป็นผู้ชี้แนะเสนอให้ข้อเป็นราชวิทยาลัยฯ และช่วยดำเนินเรื่อง ด้วยบารมีของท่านจึงให้ได้ ราชวิทยาลัย มาอย่างสะดวกและถือว่ารวดเร็วความล่าช้าส่วนใหญ่อยู่ที่การจัดหาเอกสารประกอบการขอซึ่งมิใช่เรื่องง่ายนัก และใช้เวลาในการได้มาซึ่งเอกสารบางอย่าง

               หวังว่าประวัติส่วนนี้ จะทำให้สมาชิกรุ่นหลัง คือ การยึดมั่นในความสามัคคี เคารพผู้อาวุโส เสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยกันจรรโลงองค์กรของเราให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม ดังที่ได้กล่าวไว้ในงานฉลองราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อหน้ามหาสมาคมอื่นๆ เมื่อวันที่  .........

               ขอให้โชคดี รุ่งเรืองในอาชีพการงาน เป็นที่รัก นับถือของสังคม

 

                                                                                                                                           ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพลินจิตต์  ศิริวันสาณฑ์

                                                                                                                                                                  ผู้เรียบเรียง

                                                                                                                                                             7  ธันวาคม  2555