ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 พญ.ประภา  รัตนไชย ประธานราชวิทยาลัยฯ  
2 ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ รองประธานราชวิทยาลัยฯ  
3 ศ.นพ.วิชัย อิทธิชัยกุลฑล อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ  
4 นพ.ภูพิงค์  เอกะวิภาต เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ  
5 พญ.อักษร  พูลนิติพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ  
6 รศ.พญ.อรลักษณ์  รอดอนันต์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยฯ  
7 ผศ.พญ.เบญจรัตน์  หยกอุบล เหรัญญิกราชวิทยาลัยฯ  
8 ศ.นพ.สมบูรณ์  เทียนทอง บรรณาธิการราชวิทยาลัยฯ  
9 พญ.สุรัญชนา  เลิศศิริโสภณ ประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยฯ  
10 พญ.พัชรี  ยิ้มรัตนบวร นายทะเบียน  
11 รศ.นพ.วรวุธ  ลาภพิเศษพันธุ์ กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  
12 รศ.พญ.วิมลรัตน์  ศรีราช กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  
13 ผศ.นพ.นรุตม์  เรือนอนุกูล กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  
14 นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ  
15 พญ.อุมาภรณ์  พงษ์พันธุ์ กรรมการกลางราชวิทยาลัยฯ