ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2561-2562
แพทย์หญิงประภา         รัตนไชย         ประธานราชวิทยาลัย
แพทย์หญิงสุวรรณี        สุรเศรณีวงศ์     รองประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์วิชัยอิทธิ       ชัยกุลฑล        อดีตประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ภูพิงค์          เอกะวิภาต       เลขาธิการ
แพทย์หญิงอักษร         พูลนิติพร         รองเลขาธิการ
แพทย์หญิงเบญจรัตน์   หยกอุบล         เหรัญญิก
แพทย์หญิงอรลักษณ์    รอดอนันต์        ประธานวิชาการ
แพทย์หญิงพัชรี          ยิ้มรัตนบวร        นายทะเบียน
แพทย์หญิงสุรัญชนา    เลิศศิริโสภณ     ประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สมบูรณ์      เทียนทอง         กรรมการกลาง
แพทย์หญิงวิมลรัตน์     ศรีราช             กรรมการกลาง
นายแพทย์นรุตม์         เรือนอนุกูล        กรรมการกลาง
แพทย์หญิงอุมาภรณ์    พงษ์พันธุ์          กรรมการกลาง