ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประวัติราชวิทยาลัย

ประวัติและความเป็นมาของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒์๕๑๓ วิสัญญีแพทย์ร่วมกันก่อตั้งสมาคมวิสัญญีแพทย์เป็นสื่อกลางทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

พ.ศ.๒์๕๓๔ แพทยสภาให้การรับรองสมาคมวิสัญญีแพทย์เป็นวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒์๕๓๕ ประกาศจัดตั้งราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจากวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา