ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

เปรียบเทียบผลของการถอดท่อหายใจขณะสลบลึก (Deep Anesthesia Extubation) กับการฉีด Lidocaine เข้าทางหลอดเลือดดำในด้านการไอหลังสิ้นสุดการให้ยาระงับความรู้สึก
บทคัดย่อ
Background : The incidence of coughing dur-ing emergence from general anesthesia is high (38-96%). The side effects are not only sore throat but also hypertension, tachycardia, cardiac dysrhythmia and postoperative pain. Techniques diminish cough during e