ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การฝังเข็มด้วย Press Needle ในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในระยะแรก หลังการขูดมดลูก ในผู้ป่วยที่ได้รับ Sevoflurane เป็นยาสลบ
บทคัดย่อ
Background : Postoperative nausea-vomiting is a common complication following general anes- thesia. Traditional Chinese medicine indicated that acupuncture therapy may reduce nausea-vomiting in certain ailments. The P6 acupuncture point lies about 3 cm up