ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การศึกษาประสิทธิผลของขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดจากการได้รับยามอร์ฟีนเข้าทางช่องท้องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าคลอดอ
บทคัดย่อ
Objective : To study the effectiveness of ginger in prevention of postoperative nausea and vomiting after spinal morphine in caesarean section. Study design : Double blind randomized controlled trial. Material and methods : From October 2007 - October