ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ห้องสมุด
 • Anesthesia for Nuclear Medicine Procedures in Children from 2002-2004 in Siriraj Hospital-A Retrospective Study


  คำค้นหา Anesthesia, Nuclear Medicine, Children, Safety, Efficacy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia Outside Operating Room ,Pediatric Anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Anesthesia Innovations for Endoscopy of Gastrointestinal Tract


  คำค้นหา Anesthesia, Innovation, for Endoscopy, Gastrointestinal Tract
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Clinical Efficacy of Combination of Propofol and Ketamine (Ketofol) for Deep Sedation in Colonoscopic Procedure


  คำค้นหา Efficacy, Propofol, Ketamine, Ketofol, Deep Sedation, Colonoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Deep Sedation with Propofol and Pethidine Versus Moderate Sedation with Midazolam and Fentanyl in Colonoscopic Procedure


  คำค้นหา Deep Sedation, Propofol, Pethidine, Moderate Sedation, Midazolam, Fentanyl, Colonoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Propofol-Based Sedation does not Increase Rate of Perforation During Colonoscopic Procedure


  คำค้นหา Propofol, Sedation, Perforation, Colonoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Recovery Pattern and Home-Readiness After Ambulatory Gastrointestinal Endoscopy


  คำค้นหา Recovery Pattern, Home-Readiness, Ambulatory, Gastrointestinal Endoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Registered nurse-administered sedation for gastrointestinal endoscopic procedure


  คำค้นหา Nurse, Sedation, Gastrointestinal endoscopy
  สารบัญห้องสมุด Pharmacology ,Intravenous Anesthetics ,Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • Sedative and Analgesic Drugs for Gastrointestinal Endoscopic Procedure


  คำค้นหา Sedative, Analgesic, Gastrointestinal Endoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • The Effectiveness of Intravenous Sedation in Diagnostic Upper Gastrointestinal Endoscopy


  คำค้นหา Effectiveness, Intravenous Sedation, Upper Gastrointestinal Endoscopy, Diagnostic
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Topical Pharyngeal Anesthesia for Unsedated Esophagogastroduodenoscopy Procedure in Sick Patients


  คำค้นหา Topical Pharyngeal Anesthesia, Unsedated, Esophagogastroduodenoscopy, Sick
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • Topical Viscous Lidocaine Solution Versus Lidocaine Spray for Pharyngeal Anesthesia in Unsedated Esophagogastroduodenoscopy


  คำค้นหา Lidocaine, Pharyngeal Anesthesia, Unsedated, Esophagogastroduodenoscopy
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • Unsedated Esophagogastroduodenoscopy in Cirrhotic Patients-an Impact of Topical Pharyngeal Anesthesia


  คำค้นหา Unsedated, Esophagogastroduodenoscopy, Cirrhosis, Topical Pharyngeal Anesthesia
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • การให้ยาระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด


  คำค้นหา การระงับความรู้สึก, การให้ยาระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
 • คุณลักษณะทั่วไป พฤติกรรมและความผิดปกติ ของผู้ป่วยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่มารับการ ตรวจ€และส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร


  คำค้นหา พฤติกรรม, สูบบุหรี่, ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • บทบาทวิสัญญีแพทย์ช่วยให้ผู้ป่วยลดหรือเลิกสูบบุหรี่


  คำค้นหา วิสัญญีแพทย์, สูบบุหรี่
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Ambulatory Anesthesia ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก