ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

คำร้องการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNAE)ของวิสัญญีพยาบาล

View 130 | Created 22/10/2019 | Last Updated 18/11/2019

แบบฟอร์มคำร้องการขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNAE) ของวิสัญญีพยาบาล

ประเภทที่ 1 สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางวิสัญญีวิทยา คำร้องรับรอง CNAEU ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2 สำหรับการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมวิชาการทางวิสัญญีวิทยา คำร้องรับรอง CNAEU ประเภทที่ 2