ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 เรื่อง การคืนเงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 91

View 664 | Created 04/03/2020 | Last Updated 21/09/2020

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3

เรื่อง การคืนเงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 91 และการประชุม pre-congress 5 th Neuroanesthesia academic meeting ประกาศฉบับที่ 3 การคืนเงินผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91