ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90

View 343 | Created 06/05/2019 | Last Updated 21/05/2019

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 90 ในหัวข้อเรื่อง “Patient Safety” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ 

 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่90จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่90

แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 90แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 90

แบบฟอร์มการจองห้องพักreservation form RCAT (1)