ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประชุมวิชาการครั้งที่ 91 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 และการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 62 ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

View 3518 | Created 23/07/2020 | Last Updated 11/05/2021

จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 และการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 62 ในวันที่ 8 กันยายน 2563

ผ่านระบบออนไลน์ ลธ.31 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 91(ผอ.)

 ลงทะเบียนรวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผ่านระบบออนไลน์ https://rcat-system.com หรือตาม QR Code ได้ตั้ งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 -31 สิงหาคม 2563

QR_CODE_Register