ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

View 551 | Created 04/11/2020 | Last Updated 25/01/2021

ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ต้องเป็นผู้ที่สอบ MCQ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่ผ่านดังนี้
1. แพทย์ประจาบ้าน ปีที่ 3
2. แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแล้วทั้งการสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ

ค่าสมัครสอบ
1. แพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท
2. แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแล้ว ค่าสมัครสอบ 5,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อฝส. วิสัญญี 2552-2553”
เลขที่ 045-536601-9

สมัครโดยส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
คุณจิราพร ขาภักดี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารความก้าวหน้าทางวิชาการ ชั้น 9
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บ สมัครสอบบอร์ดรอบพิเศษ)
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563    ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ