ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4 Annual Meeting of Ramathibodi Conference

View 1056 | Created 27/04/2017 | Last Updated 15/10/2018

 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4 Annual Meeting of Ramathibodi Conference เรื่อง"Update Anesthesia in Critical Patients and High Level of Regional Anesthesia Workshop 2017" ในวันที่ 3-4  มิถุนายน  2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  รายละเอียดดังนี้

1.จดหมายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด    http://www.anesthai.org/public/images/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/book-4th-arac-2017.jpg

2.แผ่นพับการประชุม หน้าที่ 1 ดาวน์โหลด  http://www.anesthai.org/public/images/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/register-4th-arac-2017_Page_1.jpg

3.แผ่นพับการประชุม หน้าที่ 2 ดาวน์โหลด  http://www.anesthai.org/public/images/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/register-4th-arac-2017_Page_2.jpg

4.โปสเตอร์การประชุม  ดาวน์โหลด  http://www.anesthai.org/public/images/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/schedule-4th-arac-2017.jpg

5. ใบชำระเงิน  ดาวน์โหลด  http://www.anesthai.org/public/images/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/payin-4th-arac-2017.jpg