ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่87 และ Pre-congress Refresher Course Neuroanesthesia

View 3328 | Created 27/12/2017 | Last Updated 19/01/2019

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และวิสัญญีพยาบาล

เข้าร่วมประชุม

Pre-congress Refresher Course Neuroanesthesia ในวันที่ 23 มีนาคม 2561    และ     การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่87  ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ

 

เอกสารการประชุม

  1. โปสเตอร์    Pre-congress Refresher Course Neuroanesthesia          คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร  Neuroanesthesia A2
  2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87                                                 คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร  Poster 87.4 final-program 2
  3. แผ่นพับ (แผ่นหน้า) ใบลงทะเบียนและรายละเอียดการชำระเงิน                              คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร  Brochure 87-FONT aon
  4. แผ่นพับ (แผ่นหลัง)  ตารางกำหนดการประชุม                                                 คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร  Brochure 87-BACK aon
  5. จดหมายประชาสัมพันธ์                                                                           คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่87
  6. แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด    (ห้องพักเต็มแล้วคะ)        คลิก ดาวน์โหลด         ใบจองโรงแรมสวิส โซเทล
  7. แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก                                คลิก ดาวน์โหลด         ใบจองห้องพักโรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  8. แบบฟอร์มจองbooth (รับเฉพาะบริษัทยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์เท่านั้น)             คลิก ดาวน์โหลด         แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่87.1 (proved)