ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ข่าวดี ประกาศเปิดรับสมัครทุน ประจำปี 2561

View 1710 | Created 13/12/2015 | Last Updated 18/10/2018

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนโครงร่างงานวิจัย และสนับสนุนสรรทุนเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิก

  1. ทุนโครงร่างงานวิจัย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนการทำวิจัย โดยจัดทุนโครงร่างงานวิจัยขึ้นให้กับสมาชิกที่มีโครงร่างงานวิจัย ซึ่งมีประโยชน์และมีโอกาสสำเร็จสูง โดยส่งให้ทางราชวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อคัดเลือกโครงร่างงานวิจัย

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

  • ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท
  • โครงร่างงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วส่งต้นฉบับจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท
  • ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท

โครงร่างงานวิจัยนี้สามารถรับเงินร่วมจากแห่งอื่นได้  เปิดรับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.2561      ส่งที่ Email: anesththai@hotmail.com ติดต่อคุณจิรนันท์  สมศรี  โทร.  081-9063066

  

  1. ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ

ราชวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิกด้วยเงินของราชวิทยาลัย ปี

ละไม่เกิน 2 ทุน ในอัตราทุนละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

(1) เป็นสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ สำนักงานกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัด จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

(2) ต้องไม่เคยได้รับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและหรือดูงานต่างประเทศก่อนในระยะเวลา 2 ปี

(3) มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

(4) จะต้องไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการในสาขาวิสัญญีวิทยา,เวช บำบัดวิกฤต,การควบคุมความปวดหรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน

(ตามระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2552 ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย การไปประชุมต่างประเทศ และการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ)

***เปิดรับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ส่งที่ Email: anesththai@hotmail.com ติดต่อ  คุณจิรนันท์  สมศรี  โทร .  081-9063066

****ดาวน์โหลดใบสมัครทุนโครงร่างงานวิจัย      แบบฟอร์มการขอทุนทุนโครงร่างงานวิจัยราชวิทยาลัยฯ

***ดาวน์โหลดใบสมัครขอทุนอบรมและดูงานต่างประเทศ    แบบฟอร์มการขอทุนราชวิทยาลัยฯเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ