ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 88 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 (15th Conference of Asian Society of Paediatr

View 1799 | Created 01/06/2018 | Last Updated 22/03/2019

 เอกสารการประชุม

1.โปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018   ASPA2108_final_4mar2018

2.Scientific_Programs   Main Scientific_Programs 2 days continued (Revised) 21 May 2018 (PR) for print

3.Workshop I     Workshop I (Final Mar 22, 2018)

4.Workshop II Ultrasound techniques  in pediatric anesthesia practice   Workshop II Ultrasound techniques in pediatric anesthesia practice

5. จดหมายประชาสัมพันธ์   จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่88(ผอ.)ASPA

6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย   แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย_1 

7. จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่88 จดหมายประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่88ASPA

8. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับเกียรติบัตร ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้ารับเกียรติบัตร

9. จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยครั้งที่  88 จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยครั้งที่ 88

10. เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี_ครั้งที่_88 เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี_ครั้งที่_88

11. จดหมายประชาสัมพันธ์ Pre-congress lecture รพ.รามาธิบดี จดหมายประชาสัมพันธ์ Pre-congress lecture รพ.รามาธิบดี

12. Poster work pre-congress Poster work pre-congress