ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59

View 3468 | Created 26/09/2018 | Last Updated 23/03/2019

 1. การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล  ครั้งที่ 59  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  เอกสารการประชุม

   1. จดหมายประชาสัมพันธ์  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที59
   2. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์งานฟื้นฟูครั้งที่ 59   คลิกดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 59
   3. แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 59
   4. โปสเตอร์งานประชุม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร poster ฟื้นฟู 59-3
   5. แผ่นพับลงทะเบียนงานประชุม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Brochure 59-front
   6. แผ่นพับตารางงานประชุม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Brochure 59-back